• Description
  • Deadline
  • Info
Två doktorandplatser vid Socialantropologiska institutionen SU
Sista ansökningsdag: 2018-05-21
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver den grundläggande behörigheten krävs särskild behörighet av minst 120 hp i socialantropologi eller motsvarande varav minst 60 hp på avancerad nivå. Minst 15 av högskolepoängen på avancerad nivå skall utgöras av uppsats/projektarbete. Undervisningen på utbildningen på forskarnivå i socialantropologi sker på engelska. Doktoranden måste tillfredsställande behärska det engelska språket muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen utan svårighet.
Organizer: Stockholms Universitet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
21.05.2018
Stockholm, Sweden