• Description
  • Deadline
  • Info
Universitetslärare i genusvetenskap, Åbo Akademi
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret (på www.abo.fi/rekrytering) senast 23.4.2018, kl. 15.00 (finsk tid).
Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering.

Åbo Akademi söker en universitetslärare i genusvetenskap för tiden 1.8.2018 – 31.12.2021. Anställningen är ett vikariat. Befattningen är placerad vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT).

Ämnet genusvetenskap finns inom ramen för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Genusvetenskapen är central i universitetens minoritetsprofil. Utvecklingsarbete särskilt inom magisterutbildningar kommer att vara centralt under de följande åren inom ämnet. Ämnet har ett gemensamt magisterprogram på engelska tillsammans med Åbo universitet och Tammerfors universitet. Samarbete sker inom fakulteten, nationellt och internationellt. Genusvetenskap utbildar experter som oftast arbetar inom media, forskning och utbildning, medborgarorganisationer samt jämställdhet och diversitet.


ARBETSBESKRIVNING
Universitetslärarens arbetsuppgifter består i första hand av undervisning och därtill hörande administration. Universitetsläraren bereds möjlighet att forska högst 1/3 av arbetstiden. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att delta i undervisning, handledning och granskning av lärdomsprov på grund- och magisternivå, att vara egenlärare för studenter på kandidatnivå och att utveckla ämnets utbildning och forskning. Universitetsläraren fungerar som medlem i lärarteamet såväl inom ämnet som vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi med uppgifter som gagnar hela utbildningslinjen i enlighet med utbildningslinjensövergripande undervisningsansvar.

Genusvetenskapens profil är internationell, med både svensk- och engelskspråkig undervisning och forskningssamarbeten. Universitetsläraren ska samverka med lärare och forskare nationellt och internationellt och delta i den pedagogiska utvecklingen på området samt bedriva genusvetenskapligt relevant forskning. Universitetsläraren omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.


BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNING
Av universitetslärare krävs, enligt styrelsens beslut, pedagogisk kompetens och doktorsexamen i undervisningsämnet eller närstående ämne. Sökande från alla genusvetenskapliga områden välkomnas. Universitetsläraren har stort ansvar för undervisningen och förväntas ha starkt kunnande i genusvetenskaplig undervisning och forskning samt ha bred kännedom om det genusvetenskapliga forskningsfältet.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen:

- Pedagogisk kompetens (50 %), inklusive genusvetenskaplig undervisnings- och handledningserfarenhet inom ämnesområdet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012).
- Vetenskaplig kompetens (40 %), vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området och inhämtad extern forskningsfinansiering.
- Samverkan (10 %) inklusive samhälleliga uppdrag, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

Planerad forskning som anknyter till Åbo Akademis nya minoritetsprofilering betraktas som en tilläggsmerit.

http://www.abo.fi/forska-hos-oss/forskningens-profileringsomraden/minoritetsforskning/.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ALLMÄNNA SPRÅKKRAV
Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utlänning eller en icke infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. Utländsk eller icke-infödd finsk medborgare kan beviljas befrielse från krav på kunskap i finska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78 § (558/2009) samt i 1-2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

LÖN
Lönen för universitetslärare erläggs enligt kravnivå 5-6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel.


ANSÖKAN
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 23.4.2018, kl. 15.00 (finsk tid). Till ansökan fogas följande bilagor:

- universitetsportfölj enligt modellen: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningar inklusive komplett publikationslista
- relevant forskningsplan för anställningen (högst 6 s.)
pedagogisk självreflektion (högst 2 s.)
- en redogörelse (högst 2 s.) på sökandes mest relevanta erfarenheter för uppdraget
- intyg över för uppgiften lämplig avlagd doktorsexamen
- eventuella övriga intyg (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
- kontaktuppgifter till två referenser.

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov.

INFORMATION
Närmare information om befattningen ges av ämnesansvarig biträdande professor Salla Tuori (salla.tuori(at)abo.fi eller tel. 02-215 3523) eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Jenni Kronqvist (jenni.kronqvist(at)abo.fi eller tel. 02 215 3447).
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
23.04.2018 15:00
Turku, Finland